Välkommen till Linköpings Sportdansklubb!
Om det här är ditt första besök kanske du först vill läsa mer om klubben.
Information om våra danskurser finns i menyn "Kurser/aktiviteter" högre upp på sidan.

Anmälningar:

Nyheter:

Kursstart och Årsmöte

Nu har kurserna startat!
Vi har möjlighet till efteranmälan en vecka till!

Årsmöte

Den 27 februari klockan 13-15 är det årsmöte i tornhagsskolans matsal.
Vi bjuder på smörgåstårta!
Dagordning:
Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under senaste räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
Val av:
föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år,
halva antalet ledamöter för en tid av 2 år,
fyllnadsval av ledamöter som avgått under mandatperioden,
2 suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år,
2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta,
3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande,
beslut om erforderligt antal ombud till DSF-möten.

Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag
om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
Övriga frågor.